Gezilecek Yerler,Türkiye ve Yurt Dışı Gezi Mekanları ve Vize

Gezilecek yerler, Gezilmesi Gereken Yerler, fiyatlar ve ulaşım bilgileri sizlerle.

Türk Tabipler Birliği nedir? Türk Tabipler Birliği ne işe yarar? Tabip Odaları nereye bağlı?

[ad_1]

Türk Tabipler Birliği ne işe yarar ve nedir merak ediliyor. Türk Tabipler Birliği ne iş yapar ve Tabip Odaları nereye bağlı olduğu soruları gündeme geliyor. Türk Tabipler Birliği nedir, ne işe yarar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Tabipler Birliği nedir? Türk Tabipler Birliği ne işe yarar? Tabip Odaları nereye bağlı? soruları merak ediliyor. Türk Tabipler Birliği nedir? Türk Tabipler Birliği ne işe yarar? Tabip Odaları nereye bağlı? Detaylar haberimizdedir…

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin %80’inin (70.000) üye olduğu bu örgütün ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almaz.

Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kali teli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,

  • Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,
  • Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,
  • Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,
  • Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.

Türk Tabipleri Birliği meslek disiplinini sağlamak, hasta yakınmalarını araştırmak, hekimlerin özel çalışma ücretlerini belirlemek gibi konularda çalışmaktadır.

1953 yılında İstanbul’da kurulan TTB Merkez Konseyi 1983 yılından sonra Ankara’ya taşınmıştır.

Hekim sayısının 200’ü aştığı 54 il’de yerel örgütlenmesi vardır. Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmak bu odalardan birine başvurmak ile mümkündür. Bu odaların yönetim kurulları üyeler tarafından doğrudan seçilmekte, üye sayısı ile orantılı olarak 5-7 kişilik yönetim kurulları belirlenmektedir. Yönetim Kurulu yanısıra disiplin konuları ile ilgili Onur Kurulları, özellikle mali denetimi yapan Denetim Kurulları ve merkez organları seçen “delegeler” yerel örgütlenmenin parçalarıdır.

İki yılda bir Haziran ayında yinelenen seçimlerle göreve gelen yerel kurullardan delegeler; yine iki yılda bir yedi kişilik Merkez Konseyi, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçerler. Merkez Konseyi’nin temel görevi; Büyük Kongre (Delegeler)in belirlediği örgüt politikalarına işlerlik ka- zandırmak, örgüt çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, merkezi yayınlar çıkarmak, kurslar düzenlemek, mesleki sorunlarla ilgili olarak diğer kurumlarla görüşmeler yapmaktır. Merkez Konseyi’nin teknik çalışmaları “kol”lar ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır.

Yerel örgütlenmeler olan “oda”lar ise, üyelerle doğrudan ilişki içindedirler. Odaların teknik çalış- maları o komisyon ve kollar tarafından yürütülürken, özellikle hekimlerin yoğun olduğu birimlerde “hastane temsilciliği” gibi uç birimleri vardır. Türk Tabipleri Birliği üç yıldan beri yerel (odaların birer temsilcisinin katılımı ile) mekanizmasına daha çok katılabilmesi amacıyla “Genel Yönetim Kurulu” modelini, bir yıldan beri de GYK’dan seçilmiş 7 kişilik Merkez Yürütme Kurulu(MYK)’yı gerçekleştirmektedir. Genel Yönetim Kurulu yılda 4 kez, MYK’da her ay toplanmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği’ne üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu olmakla birlikte, halen üyele- rinin yarısı, kamuda çalışan, üyeliği zorunlu olmayan hekimlerdir. Üyelik aidatları Büyük Kongrece teklif edilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır.

Uluslararası düzeyde; Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Tıp Eğitim Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Tabip Birliklerinin oluşturduğu Forum’un üyesi olup, toplantılarına aktif üye olarak katılmaktadır. Avrupa Uzmanlar Birliği (UEMS)nin “assosiye”, Pratisyenler Birliği’nin de “gözlemci” üyesidir.

TTB hekimlerin mesleki yeterliliğinin devamı ve eğitimlerini çeşitli şekilde izler. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin meslek uygulamasındaki önemini göz önüne alarak yıllardan beri her platformda, tıp eğitimini nitelik ve nicelik yönünden irdeleyip görüşünü dile getirmek- te, daha iyiye gitmesi içinkamuoyu yaratmaya çalışmaktadır.

TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili raporlar hazırlayıp ilgililere sunmakta ve ayrıca Sağlık Bakanlığı “Tababet Uzmanlık Kurulu”na 9 üyeden biri olarak katılmak, uzmanlık eğitimi ile ilgili görüş bildirmektedir.

Bu etkinliklerin yanısıra TTB temel sorumluluğunun hekimin sürekli eğitimi alanında olduğunu dü- şünmektedir. Bu amaçla odalarda hekimlerin eğitimi için mesleki yayınlar yapılmakta, kurslar düzenlenmektedir. Bunun yanısıra örgütün birimlerince hazırlanan ve ülkedeki mezuniyet sonrası e- ğitim ortamının standardizasyonunu ve sürekli eğitimin mesleki doyum yanı sıra özlük hakkına da dönüşebilmesini sağlayacak “Sürekli Eğitim Etkinlikleri Değerlendirme Yönergesi”ni uygulamaya koymuş ve 3 yıldan beri başarıyla yürütülmektedir.

Türk Tabipleri Birliği çeşitli konularda sürekli eğitim kursları düzenlemektedir. Spor Hekimliği Kursu ile bugüne dek 500 hekim; Turizm ve Sağlık Kursu ile 300 hekim sertifika almıştır. Bu kurslar arasında “İşyeri Hekimliği Kursu”nun özel bir yeri vardır. Bugün yalnız İşyeri Hekimliği Sertifika Kursunu bitiren hekimler “işyeri hekimi” olarak çalışma yetkisine sahip olabilmektedirler. Şimdiye kadar 20.000’in üzerinde hekim sertifika almıştır.

TTB halkı bilgilendirirken, kitle iletişim araçlarından yararlanır. Basın ile ilişkiler istenen düzeyde olmamakla birlikte, çoğunlukla halkla tek iletişim aracı medyaolmaktadır.

Haberler.com / Sena DemirözGündem

Türk Tabipler Birliği Gündem Güncel Haberler[ad_2]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir